Ogólne warunki przystępowania i korzystania z programu lojalnościowego OKAÏDI - OBAÏBI

Między:

spółką OKAÏDI, SAS, 
o kapitale 2 928 240 EUR
mająca siedzibę pod adresem: 162 Boulevard de Fourmies, 59 100 ROUBAIX,
wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek dla Lille Métropole pod numerem 398.110.445;
dalej zwaną „OKAÏDI”;

a każdą osobą fizyczną, która chce przystąpić do programu lojalnościowego OKAÏDI – OBAÏBI.
dalej zwaną „Beneficjentem”.

Zgoda na ogólne warunki przystępowania do programu lojalnościowego

Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami przystępowania i korzystania z programu lojalnościowego OKAÏDI - OBAÏBI oraz zaakceptował je. Te ogólne warunki dostępne są na stronie internetowej www.okaidi.fr. OKAÏDI zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania ze swojego programu lojalnościowego lub do zlikwidowania programu w ogóle.

Zasady:

Do programu lojalnościowego można przystąpić we wszystkich sklepach OKAÏDI, OBAÏBI. Uczestnictwo w programie lojalnościowym zostanie zatwierdzone jedynie w przypadku, gdy przekazywane w momencie przystępowania do programu informacje będą kompletne, zgodne z wymaganym formatem i możliwe do wykorzystania. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest ważne przez (1) rok. Opłata za przystąpienie do rocznego programu lojalnościowego wynosi piętnaście (15) PLN. Kwota ta może ulegać zmianom. 

Korzyści związane z uczestnictwem w programie lojalnościowym kumulują się i można je wykorzystać w różnych sklepach markowych poza sklepami producenta z ograniczeniem do skorzystania z trzech (3) korzyści podczas jednych zakupów. Akceptowane jest przystąpienie do jednego programu lojalnościowego całego gospodarstwa domowego (gospodarstwo domowe tworzą wszystkie osoby mieszkające pod tym samym adresem). W związku z tym i w ramach zwalczania kradzieży tożsamości i oszustw spółka OKAIDI zastrzega sobie prawo, podczas przystępowania do programu lub korzystania z rabatów związanych z programem, do zażądania od Beneficjenta jego dowodu tożsamości i/lub dowodu tożsamości zarejestrowanych dzieci. 

Wszelkie oszustwa lub nadużycia związane ze zbieraniem punktów lojalnościowych ze strony Beneficjenta mogą skutkować natychmiastową utratą punktów, unieważnieniem przyznanych korzyści, a także unieważnieniem uczestnictwa Beneficjenta w programie lojalnościowym bez zwrotu kosztów przystąpienia. Spółka OKAIDI zastrzega sobie również możliwość żądania od Beneficjenta, który dopuścił się oszustwa w programie lojalnościowym, całej kwoty bezprawnie uzyskanych przez niego korzyści z zastrzeżeniem ewentualnego postępowania sądowego wynikającego z powyższego, włącznie z postępowaniem karnym. 

 

Karta OKAÏDI nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

Zbieranie punktów w programie lojalnościowym:

Po okazaniu karty lojalnościowej w sklepie (z wyjątkiem sklepu fabrycznego) oraz w Internecie, zrobione zakupy pozwalają gromadzić punkty według następującego przelicznika: 1 pln = 25 punkt wydane na zakupy. Po przekroczeniu progu 500 punktów, Beneficjent otrzymuje przesyłkę z czekiem lojalnościowym o wartości 20 pln. Nadwyżka zebranych punktów zostanie zaliczona na poczet kolejnych zakupów. Aktualne saldo punktów można sprawdzić w Internecie, na stronie okaidi.fr

Narodziny dziecka:

Przy narodzinach każdego dziecka w danym gospodarstwie domowym (chodzi o dziecko mieszkające pod tym samym adresem co Beneficjent, którego ten ostatni jest przedstawicielem prawnym) karta daje prawo do czeku z okazji narodzin dziecka w wysokości 20 PLN. Aby skorzystać z czeku z okazji narodzin dziecka, Beneficjent musi, podczas wizyty w sklepie, poinformować OKAIDI o narodzinach dziecka i przedstawić, jako potwierdzenie, swój dowód tożsamości wraz z kopią aktu urodzenia dziecka. Przekazanie tej informacji oraz przedstawienie dokumentu tożsamości Beneficjenta wraz z kopią aktu urodzenia dziecka muszą nastąpić najwcześniej w dniu narodzin dziecka, a najpóźniej do ukończenia przez nie sześciu miesięcy. Uwaga! Beneficjent nie będzie mógł otrzymać czeku z okazji narodzin dziecka, jeśli informacja o narodzinach tego ostatniego oraz przedstawienie dokumentu tożsamości Beneficjenta wraz z kopią aktu urodzenia dziecka nastąpią po ukończeniu przez to dziecko wieku sześciu miesięcy.

Urodziny dzieci:

Z okazji urodzin każdego dziecka w danym gospodarstwie domowym (chodzi o dziecko mieszkające pod tym samym adresem co Beneficjent, którego ten ostatni jest przedstawicielem prawnym) karta daje prawo do czeku w wysokości 20 PLN (od pierwszych do trzynastych urodzin dziecka). Z czeku z okazji urodzin dzieci może korzystać wyłącznie Beneficjent będący przedstawicielem prawnym danego dziecka.

Wykorzystywanie czeków lojalnościowych, z okazji narodzin dziecka oraz urodzin dzieci: Czek lojalnościowy, czek z okazji narodzin oraz czek urodzinowy mogą być wykorzystywane przez Beneficjenta we wszystkich sklepach OKAIDI i OBAIBI we Francji metropolitalnej (z wyjątkiem sklepów fabrycznych) oraz na stronie internetowej okaidi.fr do płacenia za zakupy i/lub przedłużania karty lojalnościowej (nie dotyczy kosztów przesyłki).

Czek lojalnościowy, czek z okazji narodzin oraz czek urodzinowy zachowują ważność aż do końca okresu podanego na danym dokumencie. Wykorzystuje się je jednorazowo, nie podlegają one wymianie ani na gotówkę, ani w żadnej innej formie. W przypadku zwrotu zamówienia do naszego magazynu, czeki, które zostały wykorzystane i po sprawdzeniu zostały zakwalifikowane jako podlegające zwrotowi, będą wystawione ponownie w formie punktów (w całości lub w części w zależności od konkretnego przypadku). (1 PLN = 25 punktów ponownie naliczonych)

Przedłużanie:

Karta OKAÏDI jest ważna przez okres jednego roku. Po upływie roku Beneficjent, który nadal chce korzystać z przywilejów wynikających z posiadania karty lojalnościowej OKAÏDI-OBAÏBI, musi ją przedłużyć. Roczna cena za kartę wynosi 15 PLN i może ulec zmianie. Przedłużenie nie jest podstawą do wysłania nowej karty lojalnościowej. Podczas dokonywania przedłużenia, saldo punktów dotychczas zebranych przez Beneficjenta zostaje zachowane maksymalnie przez okres 3 lat, licząc od daty upływu ważności karty lojalnościowej. Po upływie tego terminu, saldo punktów zebranych przez Beneficjenta zostanie zlikwidowane.

W przypadku zgubienia lub kradzieży:

Twój sklep wyrobi Ci nową kartę bez utraty punktów.

Ustawa o informatyce i swobodach obywatelskich

OKAIDI zbiera informacje imienne na Twój temat w celu zarządzania Twoją kartą lojalnościową. Zgodnie z ustawą o informatyce i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, zmienioną w 2004 roku, masz prawo dostępu i poprawiania danych na swój temat – możesz z niego skorzystać pisząc na adres: OKAIDI Service client, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix. Możesz również, z ważnych powodów, nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych na Twój temat.