DANE OSOBOWE


Data ostatniej aktualizacji: 14/10/2019

SPIS TREŚCI:


1. Definicje:

Co rozumiemy pod pojęciem «Dane osobowe » ? To wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na dane identyfikacyjne takie jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Co rozumiemy pod pojęciem « Przetwarzanie Danych Osobowych » ? Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawie danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Kto to jest « Administrator Danych Osobowych » ? Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych.
Kto to jest « Przetwarzający » ? Przetwarzający oznacza osobę fizyczną przetwarzającą dane osobowe w imieniu administratora danych.
Co to jest « Zgoda » ? Zgoda oznacza dobrowolne, szczególne, świadome i wyraźne oświadczenie woli, przez które podmiot danych, w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.


2.Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Spółka OKAIDI, SAS z kapitałem zakładowym w wysokości 2 928 240,00 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowymi i Spółek w mieście Lille, której siedziba znajduje się pod adresem 162 boulevard de Fourmies w Roubaix (59100), reprezentowana przez Dyrektora Generalnego Pana ALEXIS DE SEZE. Spółka określa cel i środki przetwarzania opisane poniżej.


3.Gdzie gromadzimy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe mogą być gromadzone w licznych kanałach informacyjnych, takich jak nasze sieci magazynów, nasza strona internetowa, nasze aplikacje mobilne lub w telefonie czy w sieciach społecznościowych.


4.Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy?

Poniższa tabelka wymienia główne kategorie Danych Osobowych dotyczących Twojej osoby, które musimy przetworzyć:


Kategorie danychOpis kategorii
Dane Konta Klienta

Chodzi o dane niezbędne do założenia konta klienta oraz dane, o których sam decydujesz, czy je dostarczyć, aby skorzystać ze spersonalizowanego doświadczenia na naszej stronie internetowej. Te dane obejmują przede wszystkim: adres e-mail, imię, nazwisko, adres pocztowy, inne adresy dostawy lub do wystawienia faktury (np. adres pocztowy miejsca pracy), ilość dzieci, hasło, numer karty lojalnościowej, nazwa przypisana do karty lojalnościowej, pokrewieństwo z dzieckiem, nazwisko i imię dziecka, płeć dziecka, rok urodzenia dziecka.

Dane Rezerwacji

Chodzi o dane dostarczone w celu zarezerwowania artykułu w sklepie.Te dane obejmują przede wszystkim: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, wybrany sklep, w którym odbierzesz artykuł.

Dane Konta Lojalnościowego

Chodzi o dane związane z Twoim kontem lojalnościowym, które pozwalają uzyskać korzyści oferowane na naszej stronie internetowej lub w naszych sklepach.Może chodzić na przykład o: nazwisko, imię, adres e-mail oraz adres pocztowy posiadacza konta lojalnościowego, dokonane zakupy, ilość punktów lojalnościowych, datę rejestracji do programu lojalnościowego i ewentualnie imię i datę urodzenia Twoich dzieci.

Dane w celach marketingowych

Chodzi o dane, które dotyczą Twojej osoby a my wykorzystujemy je do przesłania wiadomości związanych z nowościami dotyczącymi naszych marek. Te dane obejmują przede wszystkim: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu.

Dane związane z udziałem w Konkursach

Chodzi o dane, które nam przekazujesz w celu wzięcia udziału w organizowanych przez nas konkursach.Te dane obejmują przede wszystkim: nazwisko, imię, adres e-mail, odpowiedzi konkursowe.

Dane dotyczące lokalizacji

Chodzi o dane dotyczące Twojej pozycji geograficznej w danym momencie.

Dane Doświadczenia konsumenckiego

Chodzi o dane, które nam przesyłasz w formie opinii o naszych produktach i naszych usługach.


Niektóre z zebranych Danych Osobowych oznaczone są gwiazdką, aby podkreślić obowiązek ich gromadzenia.


5. 5. Jakiego rodzaju Dane Osobowe przetwarzamy i w jakim celu?


W jakim celu gromadzimy Twoje Dane Osobowe?Jakie kategorie danych przetwarzamy?Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje Dane Osobowe?
 • Tworzenie i zarządzanie Twoim kontem klienta
 • Personalizacja Twojego doświadczenia konsumenckiego na naszej stronie internetowej
Dane dotyczące Konta Klienta
 • Zgoda wyrażana w trakcie zakładania konta bez składania zamówień i zgoda na dane, które nie są koniecznie niezbędne do realizacji umowy.
 • Realizacja umowy sprzedaży
Gérer, suivre et traiter votre commande sur notre site Données d’Achat Exécution du contrat de vente
Realizowanie rezerwacji artykułu w sklepie Dane dotyczące Rezerwacji Wdrożenie środków poprzedzających umowę
Zarządzanie i śledzenie rejestracji do programu lojalnościowego, proponowanie korzyści lojalnościowych Dane dotyczące Konta Lojalnościowego Zgoda
 • Zarządzanie Twoimi abonamentami i przesyłanie drogą elektroniczną nowości związanych z markami
 • Zezwolenie na wdrożenie i przesłanie drogą elektroniczną reklamy przystosowanej do Twoich ewentualnych potrzeb.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych
 • Zgoda
 • Zgodnie z artykułem L.34-5 francuskiego kodeksu elektronicznej poczty i łączności, jeśli wiadomości marketingowe wysyłane na Twój adres zawierają produkty podobne do tych, które już kupiłeś i jeśli nie sprzeciwiłeś się wysyłaniu takich wiadomości.
W celu zlokalizowania Twojego miejsca pobytu i wskazania Ci sklepu bądź punktu sprzedaży najbliższego dla Twojego położenia geograficznego w celu odebrania zamówienia lub artykułu/-ów który/które zarezerwowałeś(e) Dane dotyczące lokalizacji
 • Zgoda
Ulepszenie naszych produktów i naszej strony internetowej na podstawie doświadczenia konsumenckiego Dane dotyczące doświadczenia konsumenckiego
 • Uzasadniony interes administratora danych
Walka z nadużyciami finansowymi Dane Konta Klienta, Dane związane z Programem Lojalnościowym, Dane dotyczące Zakupu, Dane dotyczące Rezerwacji, Dane w celach marketingowych, Dane związane z udziałem w konkursach
 • Uzasadniony interes administratora danych


6. Czy będziesz otrzymywać oferty handlowe?

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu przesłania do Ciebie pocztą elektroniczną i/lub SMS-em wiadomości związanej z działaniem handlowym.
Szanujemy zasady związane z wcześniejszym gromadzeniem danych i wyraźnym wyrażeniem/bądź niewyrażeniem zgody przez klienta na przesłanie informacji w celach marketingowych.
Podczas rejestracji Twojego konta na stronie zostaniesz poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na otrzymywanie od nas ofert promocyjnych i informacji o nowościach. Dlatego też nie otrzymasz informacji marketingowej, jeśli nie wyraziłeś na to swojej zgody.
Więcej informacji na temat Twoich praw w zakładce nr 12 « Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych? ».


7. Czy gromadzimy Dane Osobowe osób niepełnoletnich, poniżej 16 roku życia?

W szczególności w związku z rejestracją do naszego programu lojalnościowego i zgodnie z OWU tego programu , https://www.okaidi.pl/warunki-uzytkowania-lojalnosciowej


8. Kim są adresaci Twoich Danych Osobowych?

Spółka OKAIDI SAS nie przekazuje Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych chyba, że wyraziłeś na to swoją zgodę.

Adresaci wewnętrzni
 • Partnerzy handlowi; marki należące do grupy marek IDKIDS GROUP, a mianowicie: Okaidi, Obaibi, Oxybul éveil et jeux, Idkids, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag, Idtroc
 • Osoby upoważnione do wykonywania następujących świadczeń: handlowych, komunikacyjnych, marketingowych, informatycznych, HR, innowacyjnych, funduszy akcyjnych
Adresaci zewnętrzni

Osoby upoważnione: :

 • Osoby upoważnione:
 • - Podmioty przetwarzające w ramach następujących działań: zarządzanie serwisem/klientem, zarządzanie czatami online, przetwarzanie i dostawa zamówienia złożonego poprzez witrynę internetową, trasowanie SMS-ów i e-maili handlowych, wykrywanie i ochrona przed nadużyciami finansowymi. Podmioty przetwarzające działają wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi.


9.Czy Twoje Dane Osobowe są przesyłane poza granice Unii Europejskiej?

Dane osobowe mogą być ewentualnie przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, w szczególności w ramach korzystania z nich w sieciach społecznościowych.


10.Jak długo przechowywane są Twoje Dane Osobowe?

Poniżej znajdziesz okresy przechowywania w zależności od podstawowych czynności przetwarzania danych:

Kategoria danychKategoria danych
Dane Konta Klienta
Dane Konta Lojalnościowego
Okres ważności konta klienta/ konta lojalnościowego i 5 lat w archiwum począwszy od daty zawieszenia konta
Dane Rezerwacji
 • 1 rok w aktywnej bazie, następnie 4 lata w celu archiwizacji
Dane w celach marketingowych
 • lata począwszy od Twojego ostatniego kontaktu z nami
Dane dotyczących udziału w Konkursach Okres trwania konkursu i 1 rok w aktywnej bazie, następnie 4 lata w celu archiwizacji.
Dane dotyczące lokalizacji 1 miesiąc począwszy od zarejestrowania danych


11.Jakie podjęto środki zabezpieczające Twoje Dane Osobowe?

Spółka OKAIDI SAS jako Administrator Twoich Danych Osobowych zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania w tajemnicy przekazanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


12.Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich Danych Osobowych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony Danych Osobowych masz następujące prawa:


Prawo dostępu Masz prawo dostępu do wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby. W takiej sytuacji otrzymasz ich kopię.
Prawo do sprostowania Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli te są nieprawidłowe, niekompletne lub wymagają uaktualnienia.
Prawo do sprzeciwu Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że to wynika z obowiązku prawnego.
Prawo do usunięcia Masz prawo do usunięcia wszystkich swoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo żądania, by Twoje dane osobowe zostały bezpośrednio przesłane innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do ograniczenia Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności jeśli kwestionujesz dokładność przetwarzanych przez nas danych.
Prawo do pozostawienia wytycznych w razie śmierci Masz możliwość pozostawienia wytycznych dotyczących postępowania z Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci. W tym celu wystarczy przesłać do nas swoją wolę (zachowanie, usunięcie danych lub inny szczególny sposób postępowania).


13. Jak skorzystać z prawa dotyczącego Danych Osobowych?

13. Jak skorzystać z prawa dotyczącego Danych Osobowych?

 • Pocztą tradycyjną, pisząc na poniższy adres: OKAIDI – Service clients - 162 boulevard de Fourmies– 59100 ROUBAIX- FRANCJA
 • Poprzez Internet, korzystając z udostępnionego formularza kontaktowego kliknij tutaj

Proszę pamiętać, że w ramach wykonywania przysługujących wnioskodawcom praw, nasz Serwis Klienta może sprawdzić tożsamość powyższych wnioskodawców, prosząc przypuszczalnie o fotokopię ważnego dowodu tożsamości.
W celu ułatwienia przetworzenia Twojej prośby prosimy o podanie nazwiska, imienia a także adresu e-mail i, jeśli taki posiadasz, także numeru karty lojalnościowej.

Spółka OKAIDI SAS zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie maksymalnie jednego miesiąca począwszy od daty skorzystania ze swojego prawa.

Ponadto w celu ułatwienia korzystania ze swoich praw:

 • Każdy newsletter wysyłany przez spółkę OKAIDI SAS podaje link do rezygnacji z subskrypcji, który pozwala w łatwy sposób, poprzez jedno kliknięcie, zrezygnować z newsletteru i informacji o nowościach marki OKAIDI i/lub w danym wypadku jej Partnerów.
 • Każdy SMS wysłany przez spółkę OKAIDI proponuje zablokowanie usługi – « STOP SMS »
 • - Możesz również zarządzać swoimi preferencjami w zakresie marketingu bezpośredniego, wchodząc na swoje konto internetowe do zakładk « Moje newslettery i ostrzeżenia ».

Przypominamy również, że masz możliwość odwołania się w każdym momencie do francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/agir


14. Jak można skontaktować się z naszym Data Protection Officer?

Informujemy, że OKAIDI SAS powołała DPO, z którym można się skontaktować w każdym momencie w następujący sposób: pocztą tradycyjną, pisząc na poniższy adres: OKAIDI – Service clients - 162 boulevard de Fourmies– 59100 ROUBAIX, FRANCJA, lub korzystając z udostępnionego formularza kontaktowego wybierając temat « Ochrona moich Danych Osobowych;


15. Aktualizacja naszej polityki dotyczącej Danych Osobowych


Spółka OKAIDI SAS może wyjątkowo zmienić swoją politykę dotyczącą Danych Osobowych. Ta zmiana będzie zaznaczona poprzez ostatnią datę aktualizacji, która znajduje się na górze tej zakładki.

Prévisualiser le site au
Conserver pendant ma navigation

Id Navigation

Store : Language :
Back to top
Vous souhaitez recevoir nos actualités ?
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé/e des dernières offres et nouveautés.
Alternate Text